ជឿទេថា នៅប្រទេសចិនមានគេរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយខ្មោច

Comments · 170 Views

ការរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ តែពិធីនៃការរៀបការនេះមានលក្ខណៈប្

ការរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ តែពិធីនៃការរៀបការនេះមានលក្ខណៈប្លែកៗផ្សេងៗគា្ន តាមប្រទេសនីមួយៗ និងតាមជំនឿរៀងៗខ្លួន។

នៅប្រទេសផ្សេងៗគិតថាវាជារឿងមិនសមស្របដែលធ្វើដូច្នេះ តែនៅតាមជនបទនៃប្រទេសចិន ប្រពៃណីនៃការរៀបការ រវាងមនុស្សរស់ និង ខ្មោចនៅតែមាននៅឡើយ។ ការណ៏នេះអាចកើតឡើងដោយហេតុផលមួយចំនួនដូចជា កូនកំលោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យហើយ ឬគ្រួសារចង់បន្តវង្សត្រកូល។ ស្រ្តីម្នាក់អាចនឹង រៀបការជាមួយផ្នូររបស់សព ដោយសារតែមានការផ្តល់នូវការទទួលមរតកជាដើម។

 

Comments