ទឹកធ្លាក់ស្ទឹងពង្រូល

ទឹកធ្លាក់ស្ទឹងពង្រូល មានចម្ងាយពីគល់ស្ពានស្រែអំបិលត្រឹមតែ២០គ.មប៉ុណ្ណោះ (ផ្លូវគ្រួសក្រហម)

ប្រភព : www.kohkong.gov.kh

https://goo.gl/maps/2CsAGxJFdrPBhtsC6

រូបថត khxng Kheng


Ding Ding

62 Travel Tips posts

Comments