កោះស្រឡៅ

កន្លែងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តកោះកុង បានទៅលេងធានាអស់កង្វល់

កោះស្រឡៅ ៖ កោះស្រឡៅ ស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុង ដែលអាចធ្វើដំណើរតាមរយះទូកទេសចរណ៍ពីស្ពានតាតៃដោយប្រើពេលជាង២ម៉ោង ទើបដល់សហគមន៍។

ផែនទី

ប្រភពពត៌មាន : news.sabay.com.kh


Ding Ding

65 Travel Tips posts

Comments