ជនជាតិវៀតណាមមិនចូលចិត្តសត្វឆ្មា

Comments · 286 Views

ជនជាតិវៀតណាម មិនចូលចិត្តសត្វឆ្មា ហេតុនេះគេមិនងាយនឹងឃើញមានជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមឆ្មាទេ ហើយក៏មិនមាននៅតា

ជនជាតិវៀតណាម មិនចូលចិត្តសត្វឆ្មា ហេតុនេះគេមិនងាយនឹងឃើញមានជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមឆ្មាទេ ហើយក៏មិនមាននៅតាមដងផ្លូវផងដែរ។ នេះគឺបណ្តាលមកពីអបិយជំនឿ ដោយសារតែសម្លេងឆ្មាយំ ស្រដៀង ទៅនឹងពាក្យរបស់វៀតណាម ដែលមានន័យថា ក្រីក្រ ហេតុនេះដើម្បីកុំអោយមានភាពក្រីក្រមកក្បែរពួកគេ ពួកគេ ត្រូវនៅអោយឆ្ងាយពីសត្វឆ្មា។

Comments