រស្មីបាយ័នស៊ុប SINCE 1992
រស្មីបាយ័នស៊ុប SINCE 1992

រស្មីបាយ័នស៊ុប SINCE 1992

@rasmeybayonsoup

សូមអរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ ដែលតែងតែគាំទ្រ🥰🥰
នឹងសូមអភ័យទោសរាល់បព្ហា​សេវាកម្ម​យឺត​យ៉ាវ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ឈុតសម្រាប់ញ៉ាំជុំគ្រួសារ ឆ្ងាញ់បង្កើតភាពរីករាយ
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

image
image
image
image

សូមអរគុណ​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ ដែលតែងតែគាំទ្រ🥰🥰
នឹងសូមអភ័យទោសរាល់បព្ហា​សេវាកម្ម​យឺត​យ៉ាវ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ឈុតសម្រាប់ញ៉ាំជុំគ្រួសារ ឆ្ងាញ់បង្កើតភាពរីករាយ
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

image
image
image