Ding Ding  created a new article
12 w ·Translate

ទឹកជ្រោះចាអ៊ុង | #ទឹកជ្រោះចាអ៊ុង

ទឹកជ្រោះចាអ៊ុង

ទឹកជ្រោះចាអ៊ុង

ទឹកជ្រោះចាអ៊ុង មានកម្ពស់ទឹកធ្លាក់ដល់ទៅ ២៥ម៉ែត្រ