មកស្គាល់បង្គន់អច្ឆរិយនៅតាមប្រទេសនានាក្នុងលោក
ថ្ងៃនេះ ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកទស្សនានូវទិដ្ឋភាពបង្គន់អច្ឆរិយនានានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួន ដែលខ្លះប្រាកដជាធ្វើអោយលោកអ្នកហួសចិត្ត និងខ្លះទៀតនឹងធ្វើអោយលោកអ្នកស្ងើចសរសើរជាក់ជាមិនខាន។

ពាក្យថា Lavatory, loo, restroom, bog, khazi, thunderbox, dunny, washroom, cludgie, privy, trap, public convenience, john, can, throne, potty, commode, urinal, latrine, porcelain, WC… ទាំងនេះសុទ្ធតែពាក្យសម្គាល់សម្រាប់សំដៅដល់បង្គន់ ទីសម្រាប់ដោះទុក្ខសត្វ ។ ជនជាតិអង់គ្លេសនិយមប្រើពាក្យ loo ដើម្បីសំដៅដល់បង្គន់ ។

image
image
image
image
+9