តើអ្នកចង់អោយកម្ពុជា សម្បួរទៅដោយ វិស្ស័យទេសចរណ៍ ដែរឫទេ? ចាប់ផ្តើម ពីយើងកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា នៅការកសាង និងលើកស្ទួចទេសចរណ៍ ដើម្បីជនបរទេស បានស្គាល់ពីកម្ពុជា កាន់តែច្បាស់។ ចូលរួចជាមួយយើងថ្ងៃនេះ

image