ទេសភាពតំបន់ភ្នំខ្នងផ្សា​ នារដូវវស្សា
រូបថតថ្ងៃទី១៥​ ឧសភា​ ២០២១
រូបថត​ និងអត្ថបទ: រស់​ សន្ធិ

image
image
image
image
+12