ទៅលេង #កោះឋានសួគ៏ឆ្នេឋានសួគ័ កោះរាជបុត្រ កំពង់សោម ម្នាក់ត្រឹមតែ125$ចេញដំណេីរ 02.03/4/2022
09.19/4/2022
ផ្តល់ជូនអ្នកចូលរួមមាន
👉ស្នាក់នៅក្នុងរីសតកោះឋានសួគ័(បន្ទប់1គេងគ្នា3ទៅ4នាក់)
👉អាហារឆ្ងាញ់នៅកោះឋានសួ៏គ4ពេល
👉កម្មវិធីរាំច្រៀងសប្បាយពេលយប់
👉សំបុត្រអូប័រលឿនៗទៅមក
👉Freeទូកកៅយ៉ាកជិះលេងតាមសប្បាយ
👉មានឡានអាគុយជូនដេីរលេងលេីកោះ
👉សំបុត្រទូកទៅមេីលផ្កាថ្ម
👉សំបុត្រឡានទៅមក
👉អ្នកនាំភ្ញៀងនឹងអ្នកថតរូប
❤ជូនទៅទស្សនាដូចជា
ជូនដេីរលេងនៅកំពង់សោម(ដេីមឈេីចាំស្នេហ៌
កោះរាជបុត្រ ផ្លាកសញ្ញាខ្មែរអាចធ្វេីបាន
ឆ្នេរឋានសួគ៏ កោះឋានសួគ៌
មេីលទេសភាពនៅលេីកោះ មុជទឹក មេីលផ្កាថ្ម
បញ្ជាក់ទទួលតែអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចប៉ុណ្ណោះ
សូមធ្វេីការកក់សំបុត្រតាមរយះ 016456783 011229998

image
image
image
image
+2