ដំណើរកំសាន្តកោះរុង ៣ថ្ងៃ2យប់ 238us

image
image
image
image
image