សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន LH Finance plc ដែលបានជ្រើសរើសរមណីដ្ឋានភ្នំក្រោមអេកូរីសតសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងបុគ្គលិក។
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលមានបំណងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងអាចទំនាក់ទំនងកក់មុនជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ឬ អាចឆាតតាម Facebook Messenger page របស់ យើងខ្ញុំ៖
Hotline : (+855) 12 222 744, 81​300 152 ឬ 081 300 365
Facebook Messenger:
https://web.facebook.com/phnomkromecoresort
Website: http://www.phnomkromecoresort.com/
ឬ លោកអ្នកអាច ចុច link ខាងក្រោមដើម្បីបើកផែនទីបង្ហាញផ្លូវមកកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំក្រោមអេកូរីសតយើងខ្ញុំ។https://maps.app.goo.gl/8ect1Y3i3CyNfP7n6
សូមអរគុណ។

image
image
image
image
+4