រថយន្តទូលាយល្អ Ford Transit, 10កៅអី VIP។
មានកៅអីផ្ងាដេកបាន កន្លែងអង្គុយ និង កន្លែងដាក់អីវាន់មានដោយឡែកពីគ្មា។
ℹ ព័ត៌មានបន្ថែម៖
☎️Cellcard: 095777368 / 0769666649
☎️Smart: 087867768

image