រថយន្តទេសចរណ៍ជូលសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តរជាក្រុមមិត្តភក្តិ រីជាក្រុមគ្រួសារ។
📣តម្លៃប្រម៉ូសិនទស្សនា 2យប់3ថ្ងៃ៖
⭐️ភ្នំពេញ-សៀមរាប-ភ្នំពេញ⭐️
🔘រថយន្ត 10 កៅអី៖ ​​​​$265
🔘រថយន្ត 15/ 20 កៅអី៖ $295
🔘រថយន្ត 25 កៅអី៖ $345
🔘រថយន្ត 35 កៅអី៖ $375
🔘រថយន្ត 45 កៅអី៖ $395
👉តម្លៃប្រម៉ូសិនដល់ខែ តុលាឆ្នាំ2022។
👉បញ្ចុះតម្លៃ 10%ចុងសប្តាហ៍
👉កក់3ថ្ងៃមុនចេញដំណើរ
👉មិនរូមថ្ងៃហូលីដេជាតិ និង​ ថ្ងៃចូលឆ្នាំទេ។
ℹ ព័ត៌មានបន្ថែម៖
☎️095777368☎️0769666649
☎️087867768☎️092666445

image