ជម្រើសដើម្បីសុខភាព! ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ#ធន់ទ្រាំនិងការវាយលុយពីជំងឺផ្សេងៗ!
៚ថ្មើរនេះបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់រួច បើបានភេសជ្ជៈសុខភាពម្អមត្រជាក់ៗមួយដប ធានាថាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការបំពេញការងារ 😁
៚ទំនាក់ទំនងកម្ម៉ង់តាមរយៈ ៖ 099 23 23 64 ឬ ឆាតមកកាន់ page MA-OM Fresh Juice & Coffee

image