អាហារដ្ឋាន ម្លប់ព្រីង / Malop Pr
អាហារដ្ឋាន ម្លប់ព្រីង / Malop Pr

អាហារដ្ឋាន ម្លប់ព្រីង / Malop Pr

@MalopPring

រំលឹកមុខម្ហូបចាស់ៗមកវិញខ្លះកុំឱយភ្លេចអូន, ដឹងអត់ថាមានអ្នកនឹក&កំពុងរង់ចាំនៅទីនេះ!
💕😘 ម្លប់ព្រីងមាសស្នេហ៍កុំភ្លេចរសជាតិគ្រាដំបូងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា!! តែក៏មិនកុំភ្លេច3កុំ,3ការពារផងដែរណា!

image
image
image
image
+3

លង់សម្រស់ពេលទឹកលិចហើយ!! បរិយាកាស ញ៉ាំនឹង មុខម្ហូបហ្មងហើយបងប្អូនអើយ!!

image
image
image
image
+2

ពេលវេលាបណ្តាលឱយយើងជួបគ្នា.........!!! 🍺🥂🍾🍷

image
image
image
image
image