MA-OM Fresh Juice & Coffee
MA-OM Fresh Juice & Coffee

MA-OM Fresh Juice & Coffee

@MaOmFreshJuice_Coffeeshop

ជម្រើសដើម្បីសុខភាព! ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ#ធន់ទ្រាំនិងការវាយលុយពីជំងឺផ្សេងៗ!
៚ថ្មើរនេះបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់រួច បើបានភេសជ្ជៈសុខភាពម្អមត្រជាក់ៗមួយដប ធានាថាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការបំពេញការងារ 😁
៚ទំនាក់ទំនងកម្ម៉ង់តាមរយៈ ៖ 099 23 23 64 ឬ ឆាតមកកាន់ page MA-OM Fresh Juice & Coffee

image

អរគុណបងស្រី៚នៅផ្សារកណ្តាល៚បានជ្រើសរើសភេសជ្ជៈសុខភាពម្អម! សម្រាប់ក្រុមការងារ!
🎯តែងតែគាំទ្រម្អម! Maom fresh juice!
✅វីតាមីនក្នុងបន្លែផ្លែឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រចាំថ្ងៃ។ 👍ភេសេជ្ជៈសុខភាពម្អម ជាប្រភពនៃវីតាមីន និងសារធាតុចិញ្ចឹមរាងកាយ ដែលលោកអ្នកត្រូវការចាំបាច់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលពិបាកក្នុងការទទួលទានផ្លែឈើស្រស់។
♥️♥️ទំនាក់ទិញ!099232364!

image

អរគុណពូឃាង៚ជ្រើសរើសភេសជ្ជៈសុខភាពម្អម! សម្រាប់គ្រួសារ!
🎯តែងតែគាំទ្រម្អម! Maom fresh juice!
✅វីតាមីនក្នុងបន្លែផ្លែឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រចាំថ្ងៃ។ 👍ភេសេជ្ជៈសុខភាពម្អម ជាប្រភពនៃវីតាមីន និងសារធាតុចិញ្ចឹមរាងកាយ ដែលលោកអ្នកត្រូវការចាំបាច់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលពិបាកក្នុងការទទួលទានផ្លែឈើស្រស់។
♥️♥️ទំនាក់ទិញ!099232364!

image